Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT dla podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwami

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 27.09.2018 08:00

zakończona

Opis wydarzenia
Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT dla podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwami 

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami powodują strach, złość i poczucie bezbronności wśród doświadczających je osób. Wpływają na to, jak ludzie przeżywają swoje życie i postrzegają system wymiaru sprawiedliwości. W przypadku braku reakcji, przemoc motywowana uprzedzeniami może prowadzić do zwiększenia poczucia zagrożenia bezpieczeństwa i napięć społecznych. Przemoc doświadczana przez osoby LGBTI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, trans i interseksualne) nadal stanowi problem w Polsce i w Europie. Badania przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych oraz Kampanię Przeciw Homofobii, Lambdę – Warszawa i Fundację Trans-Fuzja wykazały, że osoby ze społeczności LGBTI częściej niż ogół społeczeństwa doświadczają tego rodzaju przestępstw. Zazwyczaj osoby pokrzywdzone nie dokonują ich zgłoszenia. W wielu przypadkach kiedy dokonano zgłoszenia takiego przestępstwa nie jest ono właściwie rejestrowane, co skutkuje brakiem rzetelnych danych dotyczących skali zjawiska. Ponieważ przestępstwa motywowane uprzedzeniami godzą w tożsamość osobistą - związana z nimi trauma jest często dużo silniejsza niż w przypadku innych rodzajów przestępstw.

Ważną rolę w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i wsparciu pokrzywdzonych pełnią organa ścigania, placówki świadczące wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także podmioty pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Osoby zatrudnione w tych podmiotach powinny posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przemocą. Dzięki temu nie dochodzi do wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych.

Celami szkolenia są:
  • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej przepisów prawa krajowego i europejskiego dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
  • Zwiększenie świadomości potrzeby korzystania z odpowiedniego języka i terminologii w kontekście pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przestępstwem motywowanym uprzedzeniami.
  • Zwiększenie zrozumienia różnic między przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i przestępstwami pospolitymi.
  • Rozwój umiejętności identyfikowania barier doświadczanych przez osoby LGBTI w kontakcie z podmiotami świadczącymi działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami i reagowania na nie.
  • Nabycie umiejętności udzielania wsparcia osobom LGBTI poszkodowanym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą:
  • Wiedziały jakie są obowiązujące przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
  • Wiedziały w jaki sposób komunikować się z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.
  • Umiały zidentyfikować przestępstwo, które było motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
  • Potrafiły udzielić wsparcia osobie LGBTI pokrzywdzonej przestępstwem motywowanym uprzedzeniami i zmotywować ją do jego zgłoszenia.
  • Stworzyć miejsce przyjazne osobom LGBTI zgłaszającym pokrzywdzonym przestępstwem motywowanym uprzedzeniami.
 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwami i doświadczającym przemocy domowej, w szczególności radców prawnych / radczynie prawne i adwokatów / adwokatki.


Szkolenie odbędzie się w dniach 27.09-28.09.

DZIEŃ 1
9:00 – 10:30 Powitanie uczestniczących osób, przedstawienie celów i programu szkolenia, wprowadzenie do tematyki szkolenia
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 13:15 Wprowadzenie do zagadnień dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej Terminologia dotycząca przestępstw motywowanych uprzedzeniami i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych
13:15 – 14:15 Przerwa na lunch
14:15 – 16:00 Przepisy prawa krajowego dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami

DZIEŃ 2
9:00 – 10:45 Przepisy prawa międzynarodowego i orzecznictwo ETPC dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami
10:45 – 11:00  Przerwa
11:00 – 12:45  Wsparcie osób pokrzywdzonych  przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami wobec osób LGBT
12:45 – 13:45  Przerwa na lunch
13:45 – 15:30  Tworzenie miejsca wspierającego osoby pokrzywdzone przyjaznego społeczności LGBT
15:30 – 15:45  Przerwa
15:45 – 16:15  Ewaluacja i zakończenie szkolenia

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu “Come Forward: wspieranie osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami” współfinansowanego przez Program “Prawa, równość i obywatelstwo” (2014-2020) Unii Europejskiej (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 27.09.2018 09:00
Zakończenie: 28.09.2018 16:00

Warszawa

Strona rejestracji:
https://szkoleniewarszawahc.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
mturska@lambdawarszawa.org
600442040